python的all和any函数

python的all和any函数比较有意思,结合python的其他语言特点能够发挥出很强大的功能

all就是判断数组中是否所有的元素都是True相当于and的用法

any数组中有一个元素的值为True即可,相当于or的用法

以下是基本用法:
> list = [True, True, False]
>>> all(list)
False
>>> any(list)
True
>>> num_list = [1,2,3,4,-5]
>>> [el for el in num_list if el > 0]
[1, 2, 3, 4]
>>> [el > 0 for el in num_list]
[True, True, True, True, False]
>>> all([el > 0 for el in num_list])
False
>>> any([el > 0 for el in num_list])
True
>>>

王如棋博客
请先登录后发表评论
  • 最新评论
  • 总共0条评论